ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΩΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΒΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΖΙΡΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι η διαμόρφωση υγιούς πολιτικής και κοινωνικής αντίληψης  καθώς και η πολύπλευρη και επιστάμενη ενημέρωση , επί πολιτικών. κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων. Η σωστή πολιτική καλλιέργεια θα προφυλάξει τους νέους από φανατισμούς , πολιτικά πάθη , ακρότητες και θα προβάλλει υψηλές αξίες που για ποικίλους λόγους σήμερα διέρχονται κρίση.

Ενότητες

Από τα πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος ικανοποιούσε τις ανάγκες του με πράγματα που ο ίδιος δεν μπορούσε να παράγει. Έτσι έπρεπε να ανταλλάξει τα αγαθά που παρήγαγε με τα αγαθά που παρήγαγαν κάποιοι άλλοι.

Αυτή η ανταλλαγή ονομαζόταν αντιπραγματισμός. Η διαδικασία όμως αυτή είχε πολλά προβλήματα και δυσκολίες. Με το πέρασμα του χρόνου επινοήθηκε το <<χρήμα>> που έσπασε την μία  ανταλλαγή σε δύο συναλλαγες στην πώληση και αγορά. Χρήμα είναι οτοδήποτε γίνεται αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής από τα μέλη μιας κοινωνίας.

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές   την έννοια του χρήματος , τις λειτουργίες  και να γράψουν  παραδείγματα με τα είδη χρήματος   από την καθημερινή συναλλαγή τους .

Για να γίνει πιο ενδιαφέρον η ενότητα θα χωριστουν σε ομάδες και  δοθούν εργασίες με σκοπό να  μάθουν και να συνεργάζονται  αλλά και για να αναπτύξουν  δεξιότητες επικοινωνίας και κριτικής σκέψης.

Επίσης η ομάδα θα αυτοαξιολογήσει τον εαυτότη της  με ρουμπρίκα . Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεταιι η αυτορρύθμιση και η αυτοδιαχείρηση. Ο ι μαθητές  αναπτύσουν γνωστικές και  μεταγνωστικές δεξιότητες μέσω της νέας γνώσης που αποκτήσανε με παραδείγματα πραγματικής ζωής και με την ανάθεση εργασιών.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν αρχικα την έννοια της μετανάστευσης τις αιτίες και τις συνέπειες. Αφου κατανοήσουν τις εννοιες θα χωριστουν σε ομάδες των 6 ατόμων και κάθε ομάδα θα αναλάβει μια εργασία την οποία θα χρειαστεί να παρουσιάσουν στο τέλος της διδασκαλίας. Σκοπός της ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν και να ξεχωρίζουν τα είδη των μεταναστών, τους λόγους που δημιουργείται η μετανάστευση και τις συνέπειες που έχει για την κοινωνία.

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις διαφορετικές έννοιες, πρόσφυγας-μετανάστης. Ακόμα, θα γίνει μια αναφορά σε ιστορικά γεγονότα με περιχόμενο τους πρόσφυγες. Οι μαθητές θα εργαστούν ομαδικά και θα προσπαθήσουν με τη βοήθεια κειμένων να συμπληρώσουν τις έννοιες των εννοιολογικών χαρτών που θα τους δοθούν. Τέλος, οι μαθητές θα αναζητήσουν θεωρητικές έννοιες για την καλύτερη ενημέρωσή τους στο πεδίο Έγγραφα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις