Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με το Excel

Κωνσταντίνος Πέτρου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται προσπάθεια

Ενότητες

Ανακάλυψη της χρησιμότητας της γραφικής παράστασης και άντληση πληροφοριών από τα ραβδογράμματα - κατασκευή ραβδογραμμάτων

Συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση δεδομένων με παρουσίαση της κατανομής συχνότητας

Κατανόηση της χρήσης, της έννοιας και του υπολογισμού του μέσου όρου

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις