Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Κάτια Μακρυνίκα

Περιγραφή

Ικανότητες – Στόχοι μαθήματος

Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να:

 • Γνωρίζουν τις δραστηριότητες της παγκόσμιας αλλά και της Ελληνικής Επικράτειας σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Διαβάζουν και να κάνουν χρήση στους κανονισμούς MARPOL 73/78 και τις τροποποιήσεις τους
 • Εκτιμούν και να αναλύουν τις πιθανότητες πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο από πλοία που βρίσκονται σε ειδικές περιοχές
 • Χρησιμοποιούν και να διαβάζουν βιβλία πετρελαίου
 • Γνωρίζουν θέματα σχετικά με τον έλεγχο μεταφοράς των επιβλαβών και επικίνδυνων ουσιών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Γενικές έννοιες
 2. Δραστηριότητες της παγκόσμιας επικράτειας
 3. Δραστηριότητες της Ελληνικής επικράτειας
 4. Κανονισμοί MARPOL 73/78 και τροποποιήσεις
 5. Έλεγχος και απόρριψη πετρελαίου και μιγμάτων πετρελαίου
 6. Πρόληψη ρύπανσης από πετρέλαιο από πλοία που βρίσκονται σε ειδικές περιοχές
 7. Βιβλία πετρελαίου
 8. Μέσα μεταφοράς επιβλαβών ουσιών και απαγορευτικές διατάξεις
 9. Έλεγχος μεταφοράς των επιβλαβών ουσιών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -