Γυμνάζομαι παντού και γυμνάζομαι σωστά ( Δ΄, Ε΄ , ΣΤ΄ Δημοτικού) .

Ευαγγελία Ανδρεάδου

Περιγραφή

Δια βίου άσκσηση και υγεία

Ενότητες

Ο συσχετισμός της προαγωγή της Φυσικής Δραστηριότητας των μαθητών εκτός σχολείου με το μάθημα Φυσικής Αγωγής εντός σχολείου, αποτελεί ένα σοβαρό πρώτο βήμα για την υγεία και την δια βίου άσκηση των ανθρώπων γύρω μας.

Οι στρατηγικές που θα στηριχτεί η μαθησιακή προσέγγιση που περιγράφεται είναι βασισμένες στη θεωρία της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να στοχεύει στην προαγωγή της ενεργής συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία ώστε η μάθηση να είναι αποτελεσματικότερη και να έχει μακροχρόνια αποτελέσματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι γνώσεις που παρέχονται στους μαθητές δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένες από τις σωματικές δραστηριότητες που διδάσκονται στο κάθε μάθημα και θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και μέσω αυτών η καλλιέργεια φυσικών ικανοτήτων τίθεται ως προτεραιότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΥΠΠΕΘ για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Οι μαθητές μέσα από το μάθημα θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τόσο τις κινητικές δεξιότητες και φυσικές ικανότητες όσο και την απαραίτητη γνώση για τα οφέλη της άσκησης. Επιπρόσθετα θα αναπτύξουν δεξιότητες  για το σχεδιασμό ενός προγράμματος εξάσκησης. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -