Οθωμανική Ιστορία και Πλαιογραφία: Οι πηγές (ΙΙ 109)

Λεωνίδας Μοίρας

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η «γνωριμία» των φοιτητών με τις διάφορες πηγές της Οθωμανικής Ιστορίας και τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη προσέγγισή τους. Κάθε μάθημα επικεντρώνεται σε ένα είδος πηγής ή εγγράφου της οθωμανικής γραμματείας και εξετάζεται η διαδικασία σύνταξης, το περιεχόμενο, τα μέρη και η οργάνωση, οι εμπεριεχόμενες ιστορικές πληροφορίες και, τέλος, οι αρχειακές συλλογές όπου φυλάσσεται σήμερα. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν και να σχολιάσουν ιστορικά στην αίθουσα μεταφράσεις οθωμανικών εγγράφων ενδεικτικών κάθε εξεταζόμενου είδους, ώστε να αποκτήσουν την ανάλογη εξοικείωση. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία (βασική και εμβάθυνσης) καθώς και εποπτικό υλικό (βιβλία, άρθρα, χάρτες, νομίσματα, επιγραφές, αυθεντικά χειρόγραφα, ζωντανή μουσική).

Ενότητες

Παρουσίαση του μαθήματος. Συζήτηση και παρουσίαση σε θέματα ορολογίας (τι είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Τούρκοι και οι Οθωμανοί, η «τουρκοκρατία», Μεταβυζαντινή Περίοδος, ο Νέος Ελληνισμός) και περιοδολόγησης. Η οθωμανική κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο. Η τριβή των ελλήνων ιστορικών με την περίοδο αυτή. Προσεγγίσεις των ελλήνων ιστορικών απέναντι στο οθωμανικό παρελθόν.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -